Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2010. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo Z A K L J U …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog muzeja za 2010. godinu

Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2010. godinu.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 612-05/11-01/03
URBROJ: 2138/01-01-11-2 
Korčula, 27. listopada 2011.                                                          

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.