Zaključak o promjeni člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o.

KLASA: 024-05/22-01/02
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 27. siječnja 2022.

Na temelju članka 78 stavka 1. točke 7. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) i članka 48. Društvenog ugovora trgovačkog društva Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o., gradonačelnica Grada Korčule dana 27. siječnja 2022. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o promjeni člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o.

  1. Predlaže se Skupštini trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., umjesto dosadašnjeg člana NENADA PECOTIĆA, imenovati MARIJU ŠEGEDIN za člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika Grada Korčule.
  2. Grad Korčula, kao član Društva, a u skladu s člankom 60. stavkom 2. Društvenog ugovora predlaže Upravi Društva da sazove sjednicu Skupštine Društva, kako bi se mogla raspraviti i provesti navedena promjena.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Tekst Zaključka dostupan je na poveznici.