Zaključak o uređenju Liburne

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj 12. travnja 2010. godine donijelo Z A K L J U Č A K  Zadužuje se Gradonačelnik da formira povjerenstvo za …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj 12. travnja 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K 

  1. Zadužuje se Gradonačelnik da formira povjerenstvo za izradu projektnog zadataka za izgradnju, odnosno dogradnju objekta Liburna (ex restoran Liburna sa terasama), sastavljeno od vijećnika, predstavnika gradskih kotara i ostalih Gradskih kulturnih institucija.
  2. Nakon utvrđivanja projektnog zadataka, raspisati javni natječaj za izradu idejnog projekta za izgradnju, odnosno dogradnju ex restorana Liburna, i to za cijelu površinu objekta koja je ostala neuređena (ugostiteljski dio s terasama).
  3. Nakon odabira idejnog projekta raspisati natječaj za izbor strateškog partnera.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule»

KLASA: 361-01/10-01/01                                                                      PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                               GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 12. travnja 2010.                                                              Lovro Krstulović, dr. stom.