Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu

Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/99, 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj /09, 8/11, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 1/16),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu

 

Članak 1.

(1) Proračunom Grada Korčule za 2017. godinu planirana su sredstva za  javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Korčulu.

(2) Programom javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu (dalje u tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u području zaštite i očuvanja kulturne baštine, muzejske i galerijske djelatnosti izložbena i likovna djelatnost, dramska, plesna i izvedbena djelatnosti tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbeni, folklorni),  glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, audiovizualne djelatnosti književno-nakladničke i književne djelatnosti urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture,  značajnih manifestacija i programa u cilju promidžbe Grada Korčule, poticanje i promicanje tehničke kulture osposobljavanje za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina nabavka opreme tehničke kulture od interesa za Grad Korčulu.

        Članak 2.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i  Zakonu o proračunu, Grad Korčula je u rujnu 2016. godine objavio Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu.

 

Cijeli tekst Programa pročitajte OVDJE.