Odluka o jediničnom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje računa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište

KLASA: 990-01/24-01/15
URBROJ:2117-9-05/11-24-3
Korčula, 12. travnja 2024.

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu („Narodne novine“, br. 50/2020), članka 6. Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja („Narodne novine“, br. 16/2024), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18  i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. (žurnoj) sjednici održanoj dana 12. travnja 2024. godine donijelo

O D L U K U
o jediničnom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje računa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište

Članak 1.

Turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja, a nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapital trgovačkog društva te koje, pored zemljišta tlocrtne površine ispod građevine i procijenjenog zemljišta, služi za redovitu uporabu tih građevina, vlasništvo je jedinice lokalne samouprave.
Za turističko zemljište u vlasništvu Grada Korčule određuje se jedinični iznos zakupnine u iznosu od 3,00 eura po metru kvadratnom zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli ili turistička naselja.
Jedinični iznos zakupnine usklađuje se svake tri godine s promjenama cijena na tržištu građevinskog zemljišta turističke namjene.

Članak 2.

Zakupnina se za razdoblje od jedne kalendarske godine računa množenjem površine predmeta zakupa u metrima kvadratnim s iznosom jedinične cijene zakupnine po metru kvadratnom godišnje.
Zakupnina se plaća na temelju računa koje mjesečno izdaje Grad Korčula, kao zakupodavac, na račun Grada Korčule, najkasnije do 15-og u mjesecu, za tekući mjesec. Iznos mjesečnog računa iznosi 1/12 godišnje zakupnine.
Zakupnina se dijeli na način da 40% zakupnine pripada Gradu Korčuli i uplaćuje se na račun Grada Korčule, 20% pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji i uplaćuje se na račun Dubrovačko-neretvanske županije i 40% se uplaćuje u Fond za turizam kojim upravlja tijelo državne uprave nadležno za turizam.

Članak 3.

Sukladno članku 7. Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja („Narodne novine“, br. 16/2024) najviši godišnji iznos zakupnine ne smije prijeći 4% prometa koji je hotel ili turističko naselje ostvarilo u prethodnoj godini, a teret dokaza činjenice da zakupnina prelazi 4% prometa koji je hotel ili turističko naselje ostvarilo u prethodnoj godini je na zakupniku.
Ako iznos zakupnine izračunat po jediničnoj cijeni po metru kvadratnom zemljišta prelazi 4% prometa, obračunava se zakupnina u visini od 4% prometa koji je hotel ili turističko naselje ostvarilo u prethodnoj godini.

Članak 4.

Utvrđuje se da zakupnina u prijelaznom razdoblju, od dana stupanja na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu  do dana stupanja na snagu Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja  iznosi 1,70 eura po metru kvadratnom zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli ili turistička naselja.
Grad Korčula i zakupnik će međusobne odnose u prijelaznom periodu urediti sporazumom koji Grad Korčula dostavlja ministarstvima nadležnim za državnu imovinu, financije i turizam, te Dubrovačko-neretvanskoj županiji u roku od 30 dana od dana sklapanja sporazuma.

Članak 5.

Grad Korčula je obvezan izdati račune zakupniku najkasnije 90 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja bez obzira na to je li sporazum sklopljen ili nije, a zakupnik je dužan platiti zakupninu u roku od 30 dana od dana zaprimanja obračuna iste.
Zakupnicima se može odobriti obročna otplata na maksimalno pet godišnjih obroka uz obračun zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana isplate zakupnine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

 Odluku možete preuzeti na poveznici.