Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika …

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika razmatralo i usvojilo na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine

A N A L I Z U

stanja sustava civilne zaštite na području

Grada Korčule

I. UVOD

(1) Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svij dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

(2) Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršava, među ostalim, i zadaću da u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. Općenito

(1) Sustav civilne zaštite na području Grada Korčule organizirao se sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona (23. srpnja 2015.) sustav se  treba organizirati sukladno odredbama Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Korčule donesenih na temelju Zakona i važećih podzakonskih akata.

(2) Grad Korčula je donio slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:

1.  donesen je Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje Grada Korčule (2009.), uključujući pripadajući dokument-Operativni podaci za provedbu evakuacije i zbrinjavanja turista;

2. donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule (2010.) a u izradi je revizija Procjene;

3. donesen je Plan zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite (2013.), a u izradi je revizija Plana;

4. imenovani su članovi Zapovjedništva civilne zaštite (2012.);

5. donesena je odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule (2011.)

6. imenovani su teklići (2) za potrebe zaštite i spašavanja i civilne zaštite (2012.),

7. donesen je Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule (2012.),

8. donesena je Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli (2012. i 2013.).

(3) Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožeri zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite osnovana prema Zakonu prestaju postojati, a sada se kao zakonska obveza, ustrojava stožer  civilne zaštite, te se nameće kao potreba i donošenje određenih akta iz područja civilne zaštite u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Cijeli tekst Analize možete vidjeti OVDJE.