Rješenje o izboru Mandatnog odbora

Na temelju članka 43. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2013. godine donijelo R J E Š E N J E …

Na temelju članka 43. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Mandatnog odbora

 1. U Mandatni odbor  biraju se:
   JULIO MARELIĆ, za predsjednika,
   ANTE TVRDEIĆ, za zamjenika predsjednika,
   ŽELJKO TOMIĆ, za člana.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/13-01/04

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 20. lipnja 2013.

PREDSJEDATELJ

Srđan Mrše, dipl. iur.

 • Kompletan tekst Rješenja možete preuzeti ovdje (.pdf)