Izmjene odluke o ugostiteljskoj djelatnosti II

Na temelju članka 8., 9., 12., 13., 27. i 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo

O D L U K U

o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/07 i 1/08)  u članku 6. stavak 1. se mijenja i glasi:

„Ugostiteljski objekti iz skupina „Barovi“, „Restorani“ i „Objekti jednostavnih  usluga“ iz članka 5. stavka 1. ove Odluke:“.

Članak 2.

U članku  9., 12., 16., 17. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 335-02/13-01/02

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 18. srpnja 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Odluke možete preuzeti ovdje