Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Korčule

Na temelju članaka 75. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) donosi se O D L U K A o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Korčule Članak 1. Osniva se Vijeće za komunalnu prevenciju na području …

Na temelju članaka 75. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) donosi se

O D L U K A

o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Korčule

Članak 1.

Osniva se Vijeće za komunalnu prevenciju na području Grada Korčule (u nastavku teksta: Vijeće).

Članak 2.

Članove Vijeća čine osobe po svom položaju te osobe koje ovlaštene osobe odrede da predstavljaju tijela iz stavka 3. ove Odluke.

Gradonačelnik Grada Korčule i predsjednik Gradskog vijeća Grada Korčule su članovi Vijeća po položaju.

U Vijeće za komunalnu prevenciju svoje predstavnike imenuju:

1. Policijska postaja Korčula – načelnik,

2. Prekršajni sud u Korčuli – predsjednik,

3. Općinsko državno odvjetništvo Dubrovnik – Općinski državni odvjetnik

4. Centar za socijalnu skrb Korčula – ravnatelj,

5. Dom zdravlja Korčula – ravnatelj,

6. OŠ Petra Kanavelića – ravnatelj,

7. OŠ Ante Curaća Pinjca – ravnatelj,

8. Župni ured Korčula – župnik,

9. Savjet mladih Grada Korčule – predsjednik,

10. Udruženje obrtnika Korčula – Lastovo, Gradskog odbora Korčula – predsjednik,

11. Udruga umirovljenika Grada Korčule – predsjednik,

12. Turistička zajednica Grada Korčule – predsjednik,

13. Državni inspektorat, PJ Split, Ispostava Korčula – voditelj Ispostave.

Predsjednik Vijeća za komunalnu prevenciju je Gradonačelnik po položaju, a zamjenik predsjednika Vijeća je predsjednik Gradskog vijeća po položaju.

Članak 3.

Zadaća Vijeća je davanje inicijative, prijedloga i mišljenja Gradonačelniku i/ili Gradskom vijeću u cilju razvoja prevencije kriminaliteta, poglavito maloljetničkog kriminaliteta na području Grada Korčule, kao i za rješavanje komunalnih pitanja iz oblasti prometa, radnog vremena ugostiteljskih objekata, javnog reda i mira, javnih površina, informiranja, prijava i odjava turista, obrazovanja, odgoja i ponašanje maloljetnika i slično.

Članak 4.

Mandat članovima Vijeća za komunalnu prevenciju traje bez vremenskog ograničenja, a prestaje:

–   danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan    prestanka članstva,

–   danom razrješenja članstva,

–    smrću.

Član Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka mandata:

–   ako sam zatraži razrješenje,

–   ako ne ispunjava dužnost člana,

–   ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,

–  ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslovne sposobnosti, odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka, prestanak službe temeljem koje je netko po položaju član i sl.).

Članak 5.

Gradonačelnik donosi posebno rješenje o imenovanju, odnosno o prestanku članstva u Vijeću za komunalnu prevenciju.

Članak 6.

Vijeće za komunalnu prevenciju radi na sjednicama.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina svih članova Vijeća.

Vijeće o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih nazočnih članova Vijeća.

Vijeće po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi preporuke ili zaključke.

Članak 7.

Predsjednik Vijeća  saziva i vodi sjednice Vijeća.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika Vijeća, njegove ovlasti utvrđene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika.

Članak 8.

O sjednicama Vijeća vodi se skraćeni zapisnik, koji obvezno sadrži nadnevak i mjesto održavanja sjednice, nazočne članove, dnevni red i odluke Vijeća.

Zapisnik te zaključke odnosno preporuke s sjednice Vijeća potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika, tj. onaj tko je predsjedavao odnosnoj sjednici.

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove za Vijeće za komunalnu prevenciju (zapisnik, poziv, dopisi, arhiva i dr.) obavlja upravno tijelo Grada Korčule nadležno za opće poslove.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.