Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Nerazvrstana prometnica Žrnovo-Pupnat“

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćen tekst i 1/16), a u svezi s člankom 20. stavkom 23. Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 71/16, 15/17, 17/17, 27/17)“ i Natječaja za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće je na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

O D L U K U

o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Nerazvrstana prometnica Žrnovo-Pupnat“

 

Članak 1.

            Daje se suglasnost da Grad Korčula pristupi ulaganju u projekt „Nerazvrstana prometnica Žrnovo-Pupnat“  u Gradu Korčuli, na način opisan u Prilogu: „Opis projekta/operacija – Nerazvrstana prometnica Žrnovo-Pupnat“ koji je sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 2.

            Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme sve potrebite radnje za provedbu ove Odluke.

 

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u „Službenom  glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 306-02/17-01/02

URBROJ: 2138/01-01-17-1

Korčula, 8. travnja 2017.

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                       Joško Cebalo, dipl. iur.