Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) za Grad Korčulu

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),  članka 19. stavka 1. podstavka 11. i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 i 115/16) te članka 62. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) za Grad Korčulu

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) za Grad Korčulu koju je izradila ovlaštena tvrtka Alfa atest d.o.o., iz Splita, studeni 2016.

Članak 2.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) sačinjena je u jedan primjerak i sadrži tekstualni i grafički dio.

Dokument iz stavka 1. ovog članka, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 833-01/16-01/01
URBROJ: 2138/01-01-17-9

Korčula, 12. listopada 2017.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić,ing.