Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 30. lipnja 2015. godine donio je O D L U K U izmjenama Odluke …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 30. lipnja 2015. godine donio je

O D L U K U

izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća zaposlenicima

ustanova u vlasništvu Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju plaća zaposlenicima ustanova u vlasništvu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/15) u članku 4. točki 2. podtočki b/ broj: „1,20“ zamjenjuje se brojem: „1,30“.

U točki 4. podtočki a/ broj: „1,70“ zamjenjuje se brojem: „1,90“, a u podtočki b/ broj: „1,45“ zamjenjuje se brojem: “1,60“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 110-01/15-01/05

URBROJ: 2138/01-02-15-3

Korčula, 30. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Tekst Odluke možete preuzeti OVDJE.