Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališnih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/149 URBROJ: 2138/01-2-07-2 Korčula,  25. listopada 2007. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 16.a Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/149

URBROJ: 2138/01-2-07-2

Korčula,  25. listopada 2007.

Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 16.a Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06 i 2/07), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 62. sjednice održanom dana 25. listopada 2007. godine donijelo

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališnih mjesta

Članak 1.

U članku 5. točki 6. Odluke o određivanju parkirališnih mjesta («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/07) riječi: «samo za stanare zone II» brišu se.

U točki 8. iza riječi: «označena» dodaje se zarez, a iza zareza riječi: «samo za stanare zone II».

Točka 14. mijenja se i glasi:

«U Put Sv. Nikole, od početka galerije Maksimilijana Vanke do početka potpornog zida kod crkve Sv. Nikole, uz desnu stranu ceste, samo za stanare zone II.»

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.