Odluka o izmjenama Odluke o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavak 1. točke 4. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 16. listopada 2014. godine donio je: O D L U K U izmjenama Odluke …

Na temelju članka 74. stavak 1. točke 4. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 16. listopada 2014. godine donio je:

O D L U K U

izmjenama Odluke o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke odavanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/12) u članku 1. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Na prijenosnim računalima instalirani su licencirani softverski proizvodi na koje isključivo pravo korištenja ima Grad.“.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 5. između riječi: „koristiti“ i riječi: „u“ dodaje se riječ: „i“.

Članak 3.

Članak 6.  briše se.

Članak 4.

U članku 10. stavku 4. u zadnjem podstavku slovo:“b“ zamjenjuje se slovom: „c“.

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Kod svakog davanja, odnosno zaduženja prijenosnog računala, korisnik iz članka 10. ove Odluke potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je primio određeno prijenosno računalo, a ukoliko isti odbije to napraviti, o nadnevku uručenja određenog prijenosnog računala sačinit će se bilješka.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 030-03/11-01/05

URBROJ: 2138/01-02-14-2

Korčula, 16. listopada 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.