Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče”_2012

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. …

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče”

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/12) članak 4. mijenja se i glasi:

“(1) Obuhvat Plana obuhvaća neizgrađeno izdvojeno  građevinsko  područje  (izvan  naselja) poslovne namjene određeno Prostornim planom uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/03, 03/08 i 03/11), te uključuje dio državne ceste D-118 s pripadajućim križanjima.

(2) Granica obuhvata utvrđena je i prikazana na grafičkom prikazu Obuhvat Urbanističkog plana uređenja “GZ Dominče” koji je sastavni dio ove Odluke.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 350-03/12-01/01
URBROJ: 2138/01-01-12-46
Korčula, 11. rujna 2012.

………….PREDSJEDNIK
………GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.