Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), …

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. lipnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli

Članak 1.

U Odluci o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/14) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Kartice će izdavati KTD „Hober“ d.o.o. (dalje: Hober) na temelju odobrenja Grada Korčule, uz uvjet da osoba nije dužnik Grada Korčule i Hobera.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/14-03/04

URBROJ: 2138/01-02-14-3

Korčula, 27. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.