Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčula_2012

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. stavka 1. točke 9., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. …

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. stavka 1. točke 9., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčula je na 15. sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. godine donijelo

O D L U K U
o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčula

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)