Odluka o ograničenju brzine kretanja vozila u gradu Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/08-03/08 URBROJ: 2138/01-2-08-1 Korčula, 13. veljače 2008. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 7. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/08-03/08

URBROJ: 2138/01-2-08-1

Korčula, 13. veljače 2008.

Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 7. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06 i 2/07), i prethodne suglasnosti Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, broj: 511-03-01-7/96-07, od 26. studenog 2007. Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 73. sjednici održanoj dana 13. veljače 2008. godine donijelo

O D L U K U

o ograničenju brzine kretanja vozila u gradu Korčuli

Članak 1.

Ograničava se brzina kretanja vozila u gradu Korčuli, i to s dozvoljenih 50 km/h na 30 km/h, na cestama, tj. ulicama:

1/ Ulica korčulanskih domobrana,

2/ Šetalište Tina Ujevića

3/ Šetalište Frana Kršinića

4/ Put Sv. Nikole (do raskrižja za Cvjetno naselje)

5/ Put Sv. Luke

6/ Pod Fortecom

7/ Cvjetno naselje

8/ Put Sv. Antuna

9/ Put od Luke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.