Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. i stavka 3. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. …

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. i stavka 3. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11. 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

O D L U K U

o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom sukladno postojećoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule, odnosno Planu zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite (2013.) osnivaju postrojbe civilne zaštite Grada Korčule.

(2) Postrojbe civilne zaštite, kao operativne snage u sustavu civilne zaštite, osnivaju se za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite propisane Zakonom o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 2.

Postrojbe civilne zaštite Grada Korčule osnivaju se kao:

a/ postrojba civilne zaštite opće namjene, koja broji 22 pripadnika, po dvije skupine po 11 pripadnika (zapovjednik i 10 pripadnika),

b/ postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz vode, veličine jednog tima koji broji 6 pripadnika (zapovjednik, zamjenik zapovjednika i 4 člana).

Članak 3.

Popunu postrojbi civilne zaštite iz članak 2. ove Odluke vršit će se sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 4.

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite vodi upravno tijelo Grada Korčule nadležno za poslove zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite.

Članak 5.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje osiguravaju se u Proračunu Grada Korčule kao i drugih zakonom dopuštenih izvora financiranja.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/11, 4/12 i 3/13) koju je u okviru tada propisane nadležnosti donio gradonačelnik Grada Korčule.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-05/15-01/01

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 15. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.