Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Na temelju članka 19. Zakona o trgovini (“Narodne novine”, broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), članka 3., 4. i 7. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (“Narodne novine”, broj 80/01) te članka 22. stavka 1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule …

Na temelju članka 19. Zakona o trgovini (“Narodne novine”, broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), članka 3., 4. i 7. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (“Narodne novine”, broj 80/01) te članka 22. stavka 1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5A/95), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj 4. ožujka 2002. godine donijelo

O D L U K U

o radnom vremenu prodavaonica

i drugih oblika trgovine na malo

Članak 1.

Ovom se Odlukom za područje Grada Korčule propisuje radno vrijeme, raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana u kojem trgovac može, odnosno obvezan je raditi, te radno vrijeme tržnica i trgovina na malo svježom i smrznutom ribom (ribarnica), benzinskih postaja, ljekarni i lokalnih sajmova u skladu s Pravilnikom o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (“Narodne novine”, broj 80/01).

Članak 2.

Prodavaonice neprehrambenom robom, ako ovom Odlukom u određenim slučajevima nije drukčije određeno, mogu radnim danom, u što se uključuje i subota:

– započeti s radom najranije u 7,00 a najkasnije u 9,00 sati

– završiti s radom najkasnije u 22,00 sata ali ne prije 19,00 sati,

a nedeljom:

– započeti s radom najranije u 8,00 a najkasnije u 9,00 sati

– završiti s radom najkasnije u 13,00 sati ali ne prije 12,00 sati.

Rad nedjeljom iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je samo tijekom turističke sezone, od 1. svibnja do 31. listopada, ako ovom Odlukom u određenim slučajevima nije drukčije određeno.

Članak 3.

Prodavaonice prehrambenom robom u naselju Korčula, naselju Račišće i dijelovima naselja Žrnovo, Pupnat i Čara koji se nalaze u priobalju, obvezne su raditi tijekom ljetne sezone, tj. od 1. svibnja  do 31. listopada, svakim danom u tjednu neovisno o državnim blagdanima i neradnim danima, te:

– započeti s radom najranije u 6,30 a najkasnije u 8,00 sati

– završiti s radom najkasnije u 23,00 sata ali ne prije 20,00 sati.

Iznimka od radnog vremena iz stavka 1. ovog članka je rad na Dan rada (1. svibnja), Dan državnosti (25. lipnja) i Dan neovisnosti (8. listopada), kada prodavaonica ne radi.

Članak 4.

Izvan vremenskog razdoblja ljetne sezone iz članka 3. ove Odluke, prodavaonice prehrambenom robom u naselju Korčula i Račišće mogu radnim danom, u što se uključuje i subota:

– započeti s radom najranije u 6,30 a najkasnije u 8,00 sati

– završiti s radom najkasnije u 22,00 sata ali ne prije 19,30 sati.

Prodavaonice prehrambenom robom iz stavka 1. ovog članka mogu raditi nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima, osim na Novu godinu (1. siječnja), Uskrs i Božić (25. prosinca), te započeti s radom najranije u 8,00 sati ali ne kasnije od 9,00 sati, i završiti s radom najkasnije u 13,00 sati ali ne prije 12,00 sati.

Članak 5.

Prodavaonice prehrambenom robom u dijelovima naselja Žrnovo, Pupnat i Čara koja se ne nalaze u priobalju, mogu radnim danom, u što se uključuje i subota:

– započeti s radom najranije u 6,30 a najkasnije u 8,00 sati

– završiti s radom najkasnije u 22,00 sata ali ne prije 19,30 sati.

Prodavaonice prehrambenom robom iz stavka 1. ovog članka mogu raditi nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima, osim na Novu godinu (1. siječnja), Uskrs i Bozić (25. prosinca), te započeti s radom najranije u 8,00 a najkasnije u 9,00 sati, i završiti s radom najkasnije u 13,00 sati ali ne prije 12,00 sati.

Članak 6.

Prodavaonice prehrambenom robom obvezne su raditi na 26. prosinca (Božični blagdani) i Uskršnji ponedjeljak, ako sukladno ovoj Odluci nisu obvezne raditi na narečene blagdane odnosno ako ne mogu raditi u određene dane, tj. na Uskrs i 25. prosinca (Božični blagdani), te započeti s radom najranije u 8,00 a najkasnije u 9,00 sati, i završiti s radom najkasnije u 13,00 sati ali ne prije 12,00 sati.

Članak 7.

Iznimno, prodavaonice prehrambenom i neprehrambenom robom mogu raditi sve nedjelje u prosincu i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih blagdana i neradnih dana, od 8,00 do 18,00 sati, neovisno o radnom vremenu nedjeljom propisanom ostalim odredbama ove Odlukom, ako ovom Odlukom u određenim slučajevima nije drukčije određeno.

Članak 8.

Iznimno od odredbi ove Odluke kojim se rad prodavaonica prehrambenom robom ne dozvoljava na određene državne blagdane, trgovci su dužni međusobnim dogovorom osigurati rad jedne (dežurne) prodavaonice u tim danima, od 8 do 13 sati, u svakom naseljenom mjestu Grada Korčule, odnosno određenim (izdvojenim) dijelovima naselja, ukoliko ima više prodavaonica istog ili različitih trgovaca.

Ukoliko trgovci ne postignu dogovor o dežurnim prodavaonicama prehrambenom robom, onda će Gradsko poglavarstvo uredovati i odrediti dežurne prodavaonice.

Članak 9.

Prodavaonice rade jednokratno ili dvokratno, prema odluci trgovca, ako ovom Odlukom za određene vrste prodavaonica, tj. trgovina na malo (tržnice na malo, ribarnice, lokalni sajmovi, benzinske postaje i ljekarne) nije drukčije određeno.

Ukoliko prodavaonice rade dvokratno, jutarnje radno vrijeme (od otvaranja pa do zatvaranja) ne može trajati manje od četiri sata, a poslijepodnevno tj. večernjo radno vrijeme (od otvaranja pa do zatvaranja) ne može trajati manje od dva sata.

Odredba stavka 2. ovog članka ne važi za prodavaonice koje rade nedjeljama, državnim blagdanima i neradnim danima sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 10.

Tržnice na malo i trgovine svježom i smrznutom ribom (ribarnice) obvezne su raditi svakog dana u tjednu neovisno od državnih blagdana i neradnih dana, osim na, Novu godinu (1. siječnja), Uskrs, Dan rada (1. svibnja), Dan državnosti (25. lipnja), Dan neovisnosti (8. listopada) i Božić (25. prosinca), te započeti s radom najranije u 6.30 ali ne kasnije od 7,00 sati, i završiti s radom najranije u 12,00 sati.

Ribarnice mogu raditi i dvokratno, s tim da jutarnje radno vrijeme može započeti najranije u 6,30 a najkasnije u 7,00 sati i trajati četiri sata, a poslijepodnevno, tj. večerno radno vrijeme (od otvaranja do zatvaranja) ne može trajati manje od dva sata niti završiti poslije 19,00 sati.

U ljetnoj sezoni, od 1. svibnja do 31. listopada, tržnice na malo i ribarnice mogu raditi najkasnije do 21,00 sat.

Članak 11.

Benzinska postaja može svaki dan:

– započeti s radom najkasnije u 6,30 sati.

– završiti s radom najkasnije u 22,00 sata ali ne ranije od 19,00 sati.

Benzinska postaja je obvezna raditi tijekom ljetne sezone, od 1. svibnja do 31. listopada, svaki dan, neovisno od nedjelja, državnih blagdana i neradnih dana, najmanje od 6,30 do 21,00 sat, a u ostalom razdoblju, najmanje od 6,30 do 19,00 sati, osim nedjelja i državnih blagdana i neradnih dana, od 7,00 do 12,00 sati.

Članak 12.

Ljekarna može svaki dan:

– započeti s radom najkasnije u 7,00 sati

– završiti s radom najkasnije u 22,00 sata.

Ljekarna je obvezna raditi tijekom ljetne sezone, od 1. svibnja do 31. listopada svaki radni dan, osim subote, nedjelje i državnih blagdana i neradnih dana, najmanje od 7,00 do 20,00 sati, a u ostalom razdoblju, najmanje od 7,00 do 19,00 sati.

Subotom, ljekarna je dužna raditi najmanje sedam sati, bilo jednokratno bilo kroz dvokratno radno vrijeme.

Nedjeljama, ljekarna je dužna raditi kroz jutro, najmanje dva sata.

Na Božić (25. prosinca) i Uskrs ljekarna ne radi.

Ukoliko neki od državnih blagdana i neradnih dana koji se rade padne u subotu ili nedjelju, ljekarna je dužna raditi u onom radnom vremenu utvrđenom ovom Odlukom za rad subotom, odnosno nedjeljom.

Članak 13.

Lokalni sajmovi, bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, obvezni su raditi u vremenu od 8,00 do 20,00 sati, svakog dana u tjednu neovisno o državnim blagdanima i neradnim danima, osim za Novu godinu (1. siječnja), Uskrs i Božić (25. prosinca), ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 14.

Na Badnjak (24. prosinca) i na Silvestrovo (31.prosinca), prodavaonice, tržnice na malo, ribarnice, benzinske postaje, ljekarne i lokalni sajmovi mogu raditi najkasnije do 18,00 sati, neovisno o radnom vremenu propisanom ostalim odredbama ove Odluke.

Članak 15.

Na posebni zahtjev i uz priloženu suglasnost sindikata radnika u trgovini, Gradsko poglavarstvo može odobriti poslovanje i izvan radnog vremena propisan ovom Odlukom.

Ukoliko obrtnik sam ili zajedno s članovima svoje uže obitelji obavlja samostalnu djelatnost trgovine u svojoj prodavaonici, onda nije dužan priložiti suglasnost iz stavka 1. ovog članka.

Ako u međuvremenu obrtnik uposli osobu koja nije član njegove uže obitelji, dužan je u roku od 30 dana od dana zaposlenja takve osobe dostaviti Gradskom poglavarstvu suglasnost sindikata radnika u trgovini, u protivnom će mu se odobrenje iz stavka 1. ovog članka ukinuti.

Članak 16.

Trgovac je dužan 15 dana prije početka rada dostaviti Gradu Korčuli, tj. nadležnom tijelu Gradske uprave obrazac prijave radnog vremena, sukladno Obrascu prijave radnog vremena (“Narodne novine”, broj 80/01).

Članak 17.

Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo iz ove Odluke s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 4/96 i 1/00).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

Klasa: 022-05/02-03/13                                                                                                    GRADONAČELNIK

Urbroj: 2138/01-2-02-1                                                                                                      Mirko Duhović, dipl.ing.
Korčula, 4. ožujka 2002.