Odluka o visini zakupnine za korištenje javne površine

Na temelju članka 45. stavka 1.točke 3. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5/01), članka 13. Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/97 i 3/97) te članka 22 stavka 1. Poslovnika Gradskog poglavarstva (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5A/95), …

Na temelju članka 45. stavka 1.točke 3. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5/01), članka 13. Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/97 i 3/97) te članka 22 stavka 1. Poslovnika Gradskog poglavarstva (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5A/95), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 25. sjednici održanoj 25. travnja 2002.  godine donijelo

O D L U K U

o visini zakupnine za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina zakupnine za korištenje javne površine na području Grada Korčule, odnosno određuju slučajevi kad se javna površina može odobriti za korištenje bez naknade (zakupnine).

Članak 2.

Visina zakupnine određuje se s obzirom na zonu u kojoj se javna površina nalazi, vremenskog razdoblja u kojem se javna površina koristi, površine koja se koristi ili broj komada predmeta (objekata) koji se nalaze na javnoj površini u određenoj funkciji te vrsti objekta koji se postavlja na javnu površinu.

Članak 3.

Radi određivanja visine zakupnine glede zone u kojoj se javna površina nalazi, utvrđuje se četiri zone, i to:

I.  ZONA – koja obuhvaća dio grada Korčule u granicama označenim grafičkim prilogom, koji je sastavni dio ove Odluke

II. ZONA – koja obuhvaća ostali dio grada Korčule, osim otoka korčulanskog arhipelaga

III. ZONA – koja obuhvaća naselje Račišće, dio naselja Žrnovo: Medvinjak, Luka, Žrnovska Banja, Vrbovica, Tri Žala, Oskorušica, dio naselja Pupnat: Kneža, dio naselja Čara: Zavalatica

IV. ZONA – koja obuhvaća ostale dijelove naselja Žrnovo, Pupnat i Čara koji nisu uključeni u III. zonu.

Članak 3.

Glede zone u kojoj se javna površina nalazi i vremenskog roka korištenja, zakupnina se određuje u sljedećim iznosima (u kunama, po m2, metru dužnom /m1/ odnosno komadu):

Vrsta objekta

Visina zakupnine

I.

zona

II.

zona

III.

zona

IV.

zona

1. KIOSCI kn/ m2 – mjesečno

100

60

25

2.NADSTREŠNICE(¹) kn/ m2 – mjesečno

40

25

15

8

3.UGOSTITELJSKI(6) kn/ m2 – mjesečno

STOLOVI I a)  7. i 8. mjesec

90

50

35

15

PLATOI b)  6. i 9. mjesec

70

40

30

12

c)  4., 5. i 10. mjesec

50

30

25

10

d) 1, 2, 3, 11. i 12. mjesec

30

15

10

5

4. ŠTANDOVI (2,3) a) dnevno – do 2 m1 štanda

80

50

40

20

(van ljetne sezone) b) dnevno – 2 m1 – 4 m1 štanda

120

50

40

20

c) dnevno – 4 m1 – 7 m1 štanda

140

60

50

25

d) 15 dana – po štandu (štand do

7 m1)

500

350

240

100

e) godišnje – po štandu  (štand do 7 m 1)

1500

5. PRODAJA ROBE(³) a) dnevno – do 5 m2

80

50

40

20

NEPOSREDNO  S b) dnevno – od 6 do10 m2

120

50

40

20

JAVNE POVRŠINE c) dnevno – od 11 do 20 m2

140

60

50

25

(van ljetne sezone) d) preko 20 m2 – svaki daljnji m2

10

8

6

4

e) 15 dana – do 20 m2

500

350

240

100

f) godišnje – do 20 m2

g) preko 20 m² – svaki daljnji m²

1500

50

40

30

20

6. PRODAJA ROBE (³) a) dnevno – po vozilu

80

50

40

20

IZ VOZILA (OSOBNA b) 15 dana – po vozilu

500

I KOMBI VOZILA) c) godišnje – po vozilu

1500

7. PRODAJA ROBE (³) a) dnevno – po vozilu

100

50

40

20

IZ KAMIONA b) 15 dana – po vozilu

700

c) godišnje – po vozilu

2500

8. BANCI, (4) kn/m1 (komadu) mjesečno

STALCI, a)  7. i 8. mjesec

350

180

120

60

POLICE I SLIČNO b)  6. i 9. mjesec

300

150

95

50

c)  4., 5. i 10. mjesec

200

100

75

45

d) 1, 2, 3, 11. i 12. mjesec

150

80

60

35

9. REKLAMNI (4) kn/m2(komadu) mjesečno

PANOI a) 7. i 8. mjesec

350

180

120

60

b) 6. i 9. mjesec

300

150

95

50

c) 4.,5. i 10. mjesec

200

100

75

45

d) 1, 2, 3, 11. i 12. mjesec

150

80

60

35

10. TELEFONSKE

GOVORNICE

po komadu – mjesečno

160

160

95

40

11. MIKSERI, (5) po komadu – mjesečno

HLADNJACI, a) 7. i 8. mjesec

800

350

240

100

ŠKRINJE, b) 6. i 9. mjesec

500

250

195

80

AUTOMATI I SL. c) 4., 5. i 10. mjesec

400

200

145

60

d) 1, 2, 3, 11. i 12. mjesec

300

150

95

50

12. IZRADA I po komadu – mjesečno

PRODAJA SLIKA a) 7. i 8. mjesec

200

100

45

25

b) 6. i 9. mjesec

100

60

40

20

c) 4., 5. i 10. mjesec

60

40

30

15

d) 1, 2, 3, 11. i 12. mjesec

40

30

20

10

13.PREKOPAVANJE

0

0

0

0

JAVNE POVRŠINE

14. ODLAGANJE     GRAĐ. MATERIJALA I SLIČNO dnevno – po m2

2

1,50

1

0,40

15. POSTAVLJANJE

SKELE

dnevno – po m2

5

3

1,60

1

16. OSTALO dnevno – m²

3

2

1,20

0,60

Napomene:

(1) Cijene važe u slučaju da se ispod nadstrešnice ne nalazi nikakav objekt. Ukoliko se ispod

nadstrešnice nalazi neki objekt, cijene se određuju kao za istog,  s tim da ne mogu biti      manje od cijene za samu nadstrešnicu.

(2) Posebnom odlukom Gradskog poglavarstva odrediti će se cijena zakupa u ljetnoj sezoni.

(3) Sklapanjem ugovora za 15 dana ili godišnje, prodaja robe može se vršiti na području

čitavog Grada Korčule na za to određenim mjestima.

(4) Za zakup javne površine za postavljanje druge ili iduće police, stalka ili reklamnog panoa,

cijena za istu se smanjuje za 50 %. Kad se naplaćuje po m² ili komadu, određeno je Planom korištenja javnih površina na području Grada Korčule.

(5) Ako se javne površine budu dodjeljivale javnim natječajem, zakupnina je ona koja se postigne u natječaju, a početni iznos u natječaju utvrđuje Gradsko poglavarstvo neovisno o iznosima utvrđenim u članku 3.ove Odluke.

(6) Zakupnici javnih površina koji su u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna imali neprekinuti ugovor o zakupu za određenu površinu, odnosno broj stolova, mogu u ostalom dijelu godine (od 1. listopada do 30. travnja) bez naknade koristiti javnu površinu za najmanju površinu, odnosno najmanji broj stolova koje su imali u tom razdoblju. Ovo pravo može koristiti zakupnik koji u trenutku korištenja javne površine nije dužnik Grada Korčule po osnovu zakupa javne površine.

Članak 4.

Određivanje površine za namjene iz članka 3. točke 14., 15. i 16. ove Odluke, određuje se ovisno o površini zakupljene javne površine i trajanju zakupa, i to:

Površina  (m2)

Trajanje zakupa

1-15 dana

15-30dana

31-90 dana

91-180 dana

>180 dana

1 m2 -10 m2

100 %

90 %

80 %

70 %

40 %

11 m2 -30 m2

80  %

70 %

60 %

50 %

40 %

31 m2 – 50 m2

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

51 m2 – 100 m2

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

više od 100 m2

50 %

40 %

30 %

20 %

15  %

Članak 5.

Za korištenje javne površine za koje nije određena dnevna zakupnina sukladno članku 4. ove Odluke, ista se dobije dijeljenjem mjesečne zakupnine sa brojem 15.

Članak 6.

Minimalna zakupnina za korištenje javnih površina iz članka 3. točke 14., 15. i 16. ove Odluke iznosi 100 kn.

Članak 7.

Gradsko poglavarstvo može umanjiti zakupninu ili korisnika osloboditi plaćanja zakupnine ako se javnom površinom koristi pravna osoba kojoj je osnivač Grad Korčula, humanitarna  ustanova odnosno udruga koja se skrbi o odgoju i zaštiti djece, mladeži, invalida i starijih osoba, vjerska organizacija, ako se javna površina koristi za prodaju (u pretežitom dijelu) lokalnih izvornih suvenira, te u drugim slučajevima ukoliko je korištenje javne površine od  interesa za Grad Korčulu.

Članak 8.

Ako je Grad Korčula naručitelj radova za čije je izvršenje potrebno koristiti javnu površinu ne plaća se zakup javne površine.

Članak 9.

Mjerila za utvrđivanje zakupnine po odredbama ove Odluke ne primjenjuju se na zakupe javnih površina koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Ljetnom sezonom u smislu ove Odluke smatra se razdoblje od 1. svibnja do 31.listopada.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za korištenje javnih površina (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 8/99 i 1/00).

Članak 12.

Ova Odluka stupa  na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

Klasa: 022-05/02-03/37                                                                        Gradonačelnik

Urbroj: 2138/01-2-02-1                                                                Mirko Duhović, dipl. ing.

Korčula, 25. travnja  2002. godine.