Oznaka: gradonačelnik

Plan prijma u službu za 2011. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 16. rujna 2011. godine donio je P L A N prijma u službu za 2011. godinu  …