Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. ožujka (petak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 14. ožujka (petak) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
  2. Raspored sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2014. godini
  3. Lokacije na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku
  4. Lokacije za trgovinu na malo putem kioska
  5. Osnivanje Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova u gradu Korčuli

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA___

GRADSKOG VIJEĆA_

Ivona Kapor, v.r.__

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

4. Gradski kotari i mjesni odbori