Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97 i 107/07),  članka  49. točke 13. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), …

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97 i 107/07),  članka  49. točke 13. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo  

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula 

            1. FANICA IVELJA, VŠS, nastavnica predškolskog odgoja, s 34 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula u Korčuli. 

            2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, počevši od dana imenovanja.        

O b r a z l o ž e n j e

            Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja koji je objavljen u «Slobodnoj Dalmaciji», 20. siječnja 2010. godine, na koji se je javila Fanica Ivelja, dosadašnja ravnateljica.

            Imenovana ravnateljica ispunjava uvjete natječaja glede stručne spreme i potrebnog radnog staža (najmanje 5 godina) u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno uvjete koje Zakon propisuje za ravnatelja.

            Stoga je odlučeno kao u izreci Rješenja. 

Uputa o pravnom lijeku:

           Ovo Rješenje je konačno. Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju u Tajništvu Grada Korčule i u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske  

KLASA: 021-05/10-03/04                                                          PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                 GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                                     Lovro Krstulović, dr. stom.