Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 100/04 i 141/06), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», br. 36/04 i 63/08) te članaka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule …

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», br. 158/03, 100/04 i 141/06), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», br. 36/04 i 63/08) te članaka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

 1. BRANKO NEGODIĆ, kao predstavnik Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva, razrješuje se dužnosti člana Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja za područje Grada Korčule, na prijedlog čelnika upravnog tijela.

 2. IVO KLAIĆ imenuje se za člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja za područje Grada Korčule, kao predstavnik Županijskog upravnog tijela nadležnog za pomorstvo, na prijedlog čelnika upravnog tijela.           

 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

 

KLASA: 021-05/10-03/06                                                         PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                 GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                                  Lovro Krstulović, dr. stom.