Zaključak o Izvješću gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2015. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2017. godine donijelo

 

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2015. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 023-01/16-01/51

URBROJ: 2138/01-01-17-4

Korčula, 16. veljače 2017.

 

                                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                  Joško Cebalo, dipl. iur.