Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2014. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 49. stavkom 2. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 49. stavkom 2. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2014. godinu

1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/14-01/05

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor