Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2018. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/1, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2018. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 620-01/18-01/04
URBROJ: 2138/01-01-18-4
Korčula, 20. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.