Zaključak o Izvješću o radu Gradskog muzeja za 2015.godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donijelo …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u svezi s člankom 34. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2015. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-05/16-01/02

URBROJ: 2138/01-01-16-2

Korčula, 24. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.