Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 1/2 suvlasništva u čest. zgr. 751 z.u. 838 k.o. Korčula (otok Vrnik)

Na temelju članka 35.a Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik …

Na temelju članka 35.a Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa 1/2 suvlasništva u čest. zgr. 751 z.u. 838 k.o. Korčula (otok Vrnik)

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa sukladno Zakonu o otocima, 1/2 suvlasničkog udjela u čest. zgr. 751 z.u. 838 k.o. Korčula, što je u naravi kuća, površine 108 m2, koja se nalazi na otoku Vrniku, gdje je prodavateljica Morana Foretić, kao suvlasnica 1/2 predmetne nekretnine, po cijeni od 25.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti).

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 944-03/14-01/05

URBROJ: 2138/01-01-15-8

Korčula, 21. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1.   Morana Foretić, Zagreb, Kralja Zvonimira 1

2.   Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik, Pred Dvorom 1

3.   Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Dežmanova 10

4.   Pismohrana