Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine čest. zgr. 425 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika …

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine čest. zgr. 425 k.o. Korčula

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 1. etaže 18/105 dijelova posebne cjeline A – poslovni prostor u prizemlju zgrade, čest. zgr. 425, z.u. 509, k.o. Korčula, površine 17,95 m2,  u vlasništvu Saše Krkeljaša, kao prodavatelja, po cijeni od 45.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan prodaje).

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

KLASA: 944-03/15-01/02

URBROJ: 2138/01-01-15-3

Korčula, 11. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.