Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine u čest. zgr. 102/2,z.u. 1165k.o., Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka …
Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14, 4/13- pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 4. listopada 2016. godine donijelo
Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine u čest. zgr. 102/2,z.u. 1165k.o., Korčula
1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara, dijela nekretnine u čest. zgr. 102/2,z.u. 347, k.o. Korčula, što u naravi predstavlja stan na II katu s
pripadajućom terasom te tavanskim prostorom, ukupne površine 158,28 m2, te spremištem površine 7,06
m2, u vlasništvu Bosiljke Katić rođ. Boro (1/2), Roberta Katića (1/4) i Ivane Skokandićrođ. Katić (1/4), , kao
prodavatelja, po cijeni od 275.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti na dan prodaje po srednjem
tečaju HNB).
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Korčule“.
KLASA: 944-03/16-01/05
URBROJ: 2138/01-01-16-2
Korčula, 4. listopada 2016.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Joško Cebalo, dipl. iur.
DOSTAVITI:
1. Andreis nekretnine Korčula d.o.o., Korčula, Trg Pomirenja 4 i 5
2. Državni ured za upravljanje državnom imovinom,
Zagreb, Dežmanova 10
3. Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik,
Pred Dvorom 1
4. Pismohrana