Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2011. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donijelo Z A …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2011. godini

  • Kompletan tekst Zaključka pogledajte ovdje (.pdf)