Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2013. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2013. godini

1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2013. godini.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/14-01/04

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor