Zaključak o sufinanciranju Dječjeg vrtića Anđeli čuvari

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo Z A K L J UČ A K Predlaže se …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

Predlaže se Gradonačelniku da u okviru financijskih mogućnosti Grada Korčule u prijedlogu Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu planira povećanje sredstava za sufinanciranje Dječjeg vrtića „Anđeli Čuvari“ u skladu sa zakonom.

KLASA: 402-01/13-01/23

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 13. studenog 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka pogledajte ovdje.