Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.
  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 022-06/17-01/10

URBROJ: 2138/01-01-17-2

Korčula, 8. travnja 2017.

 

 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                 Joško Cebalo, dipl. iur.