Natječaj za dodjelu kredita studentima s područja Grada Korčule za 2011/12

Grad Korčula raspisuje se natječaj za dodjelu kredita redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule. Dodijelit će se 3 kredita, po 800,00 kn mjesečno, počev od 01. listopada 2011. godine. Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti o raspisu natječaja u „SD“.

GRAD KORČULA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

NATJEČAJ
za dodjelu kredita studentima s područja Grada Korčule,
za akademsku 2011/12 godinu

Raspisuje se natječaj za dodjelu kredita redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule.

Za akademsku godinu 2011/12 dodijelit će se 3 kredita, po 800,00 kn mjesečno, počev od 01. listopada 2011. godine.

I           Pravo na kredit mogu ostvariti studenti:

 • državljani RH,
 • redovni studenti sveučilišta, odnosno visokog učilišta u RH,
 • sa prebivalištem na području Grada Korčule,
 • koji nisu korisnici kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi,
 • prve godine koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli prosjek ocjena na kraju svakog razreda najmanje 3,75,  te na maturi odnosno završnom ispitu najmanje ocjenu vrlodobar (4)
 • viših godina koji iz svih položenih ispita imaju prosjek 3,50.

II         Krediti se odobravaju uz obvezu vraćanja, a u određenim slučajevima određenim Pravilnikom o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule, korisnik kredita se može u potpunosti osloboditi te obveze.

III        Mjerila na temelju kojih se odabiru kandidati za dodjelu kredita su:

 • uspjeh u srednjoj školi, odnosno uspjeh na studiju,
 • uspjeh na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima,
 • uspjeh na prijamnom ispitu,
 • materijalni položaj,
 • socijalni položaj

IV        Kandidati su dužni uz prijavu za natječaj priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • potvrdu o prebivalištu,  ne stariju od 30 dana;
 • pisanu izjavu kandidata da nije korisnik drugog kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi;
 • potvrdu o upisu na određeni studijski program  (preddiplomski, diplomski)
 • presliku svih svjedodžbi prethodnih razreda srednje škole, te svjedodžbe o maturi ( za studente prve godine);
 • potvrdu (uvjerenje) obrazovne ustanove o uspjehu na prijamnom ispitu koja sadrži podatak o mjestu na rang listi kandidata te ukupni broj upisanih po rang listi ( za studente prve godine)
 • ovjereni prijepis prosječne ocjene studija,  za studente druge i viših godina ;
 • dokaz o eventualnim postignutim uspjesima na međunarodnim, državnim, regionalnim ili županijskim natjecanjima, dobivenim nagradama i priznanjima na višim i visokim studijama, te dobivenoj rektorovoj nagradi;
 • izjavu o zajedničkom kućanstvu;
 • ako u zajedničkom kućanstvu osim  kandidata ima još djece na redovnom školovanju,  potvrde o njihovom školovanju;
 • potvrda Porezne uprave Korčula o visini ukupnih primanja za kućanstvo kandidata za 2010. godinu, (za umirovljenike se dostavlja dokaz o isplaćenoj mirovini za 2010. god.);
 • ukoliko postoji invalidnost kod kandidata ili roditelja, potrebno je dostaviti Rješenje o invalidnosti, a za roditelja stradalnika Domovinskog rata potrebno je dostaviti Uvjerenje o statusu stradalnika Domovinskog rata
 • potvrdu HZZZ o nezaposlenosti roditelja /staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
 • životopis

V         Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Grad Korčula, JUO – Odsjek za gospodarenje prostorom, gospodarstvo i društvene djelatnosti,
20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1,
s naznakom:
„prijava na natječaj za kreditiranje studenata 2011/12“

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti o raspisu natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“.

VI        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII      O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 604-02/11-01/12
URBROJ: 2138/01-04-02/4-11-2
Korčula, 23. studenog 2011.

 • Natječaj je objavljen u “Slobodnoj Dalmaciji” dana 2. prosinca 2011. godine

Više informacija o natječaju možete dobiti u JUO Grada Korčule na telefon 711-184 ili 711-143.