Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu – igralište Rusković u Žrnovu

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

KLASA: 940-02/21-01/2
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 7. svibnja 2021.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE – zemljište za sport i rekreaciju“Rusković“ u naselju Žrnovo izvedeno na kč.br. 6034/3, 6034/2, 6033, 6032, 6029, 6031, 6030/1, 6030/2, 6034/2, 6047, 6035/2, 6049, 6050, 6070/4, 6070/3, 6070/1 i 6034/4 sve k.o. Žrnovo, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.