Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu – Naplov

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu .

KLASA: 945-02/20-01/1
URBROJ: 2138/01-02-21-6
Korčula, 7. svibnja 2021. 

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE   „Naplov“ izvedeno na kč.br. 442/23, 346/5, 350/3, 351/3, 352/3, 350/2, 346/1, 346/4 i 351/2 sve k.o. Korčula, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.