Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

„Javne stube“ na k.č.br. 1014/3 i 360 k.o. Korčula (z.k.č.br. 1014/1 i 360 k.o. Korčula),

KLASA: 940-01/22-01/01
URBROJ: 2138/01-02-22-2
Korčula, 31. svibnja 2022.

 Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i ) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura „Javne stube“ na k.č.br. 1014/3 i 360 k.o. Korčula (z.k.č.br. 1014/1 i 360 k.o. Korčula), o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grad Korčula.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. za usluge i trgovinu, S. Radića 1, Zabok.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura  započeti će dana 04. srpnja 2022. godine u 08:00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 05. srpnja 2022. godine  s početkom od 09:00 do 09:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule.

                   GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Javni poziv možete pronaći na poveznici.