Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu

Gradonačelnik Grada Korčule objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu. Rok za podnošenje prijava je do 29. travnja 2016. godine.

Temeljem članka  1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09)  gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Grada Korčule za 2016. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Korčulu  (dalje u tekstu: Grad) koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Korčule za 2016. godinu.

II.

U Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu (dalje u tekstu: Program) uvrstit će se:

1) Redovne djelatnosti i programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad.

2) Programi od posebnog značenja za Grad.

3) Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

 1. zaštite i očuvanja kulturne baštine
 2. muzejske i galerijske djelatnosti
 3. izložbena i likovna djelatnost
 4. knjižne i nakladničke djelatnosti
 5. glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti
 6. dramska, plesna i izvedbena djelatnosti
 7. tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma
 8. audiovizualne djelatnosti
 9. urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture.

III.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi, udruge, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, trgovačka društva, druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti, a imaju sjedište na području Grada.

Prijave se podnose u pisanom obliku na posebnim obrascima (prijavnicama).

Obrasci (prijavnice) će biti objavljeni  na web stranici Grada (www.korcula.hr )

Ispunjene obrasce (prijavnice) potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

 • prijedlog programa sa detaljnim obrazloženjem- obrazac „PRIJAVNICA“
 • obrazac proračuna prijavljenog programa – „PROR“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podatcima o ukupnim troškovima izvršenja programa, iznosu sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada, vlastitih prihoda i drugih izvora)
 • preslika izvatka iz Registra (sudskog registra, registra udruga, registra vjerskih organizacija, obrtnog registra ili registra umjetničkih organizacija)
 • preslika potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO) (sukladno članku 34.  Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna, proračuna jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora i ne primjenjuje se na vjerske zajednice)
 • obrazac o financiranim programima iz javnih izvora u 2015. godini – obrazac „FIN-PROG“.

IV.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u dva primjerka u zatvorenoj kuverti s naznakom „POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA KORČULE ZA 2016. GODINU – NE OTVARATI“ – poštom ili predajom u pisarnicu Grada na adresu:

Grad Korčula

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg A. i S. Radića 1

20260 Korčula.

Svaki pojedinačni program se dostavlja u jedan primjerak u zasebnoj kuverti, u suprotnom neće biti razmatran.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše dva programa po području iz točke II. ovog Poziva.

V.

Pravo na podnošenje prijave na Poziv nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada u prethodnoj kalendarskoj godini.

VI.

Program, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Gradsko vijeće Grada Korčule na prijedlog gradonačelnika.

VII.

Rok za podnošenje prijedloga  je do  29. travnja 2016. godine.

VIII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima  neće se razmatrati niti uvrstiti u Program.

IX.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program, sklopit će se ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa.

X.

Obrasci iz točke III. ovog Poziva čine sastavni dio ovog Poziva,  dostupni su na web stranici Grada Korčule ili se mogu zatražiti putem e-pošte: [email protected].

XI.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: [email protected].

KLASA: 612-01/16-01/03

URBROJ: 2138/01-02-16-1

Korčula, 11. travnja 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.


Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

Obrazac proračuna možete preuzeti OVDJE.

Izjavu o financiranim programima / projektima u 2015. godini možete preuzeti OVDJE.