Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalno/pomorskog redara Grada Korčule

Savjetovanje traje do 22.05.2024. godine.

KLASA:342-01/24-01/10
URBROJ: 2117-9-05/11-24-01
Korčula, 10.05.2024.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Odluke o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice
komunalno/pomorskog redara Grada Korčule

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 83/23) Grad Korčula objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalno/pomorskog redara Grada Korčule.

Savjetovanje traje od 10.05.2024. do 22.05.2024. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22.05.2024. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt, osobno na adresu Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, Korčula ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrta odluke na kojeg se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

PROČELNICA
Željka Marunović, dipl.iur.