Obavijest o novoobjavljenom EU natječaju

Poziv na prijavu projektnih prijedloga u sklopu EU programa IPA - Društveno-ekonomski program partnerstva Rok za prijavu projekata je do 06. svibnja 2010.

 

 

 

Objavljen je poziv za prijavu projektnih prijedloga u sklopu EU programa

IPA – Društveno-ekonomski program partnerstva

Cilj ovog poziva je: razviti snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva koje se bave društveno-ekonomskih pitanja iz same regije zajedno sa partnerima iz EU i javnim vlastima, kao i poboljšanjem transparentnosti i odgovornost organizacija civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti: pravne osobe, neprofitne organizacije, te pripadati jednoj od sljedećih organizacija;  a) organizacije civilnog društva koje promoviraju interese određenih društvenih skupina, na primjer poduzeća, radnika, ranjivih skupina, bave se pitanjima zaštite okoliša, ljudskih prava, potrošačkih prava, te predstavljaju interese navedenih skupina na nacionalnoj ili međunarodnoj razini; b) visoko obrazovni centar ili istraživački institut.

Projekti se trebaju usredotočiti oko prioriteta u pogledu pravne stečevine EU-a kao što su: zdravlje i sigurnost na radu, sigurnost proizvoda uključujući zaštitu potrošača, konkurentnost i inovacije (istraživanje i razvoj),  privatizacija, racionalizacija i restrukturiranje poduzeća i sektora, okoliš i racionalno korištenje energije, korporativne i društvene odgovornosti, socijalna uključenost marginaliziranih skupina (integracija žena, manjina, osobe s invaliditetom..) itd…

Visina darovnice iznosi: minimalno EUR 50.000 do maximalno EUR 500.000.

Rok za prijavu projekata je do:  06. svibnja 2010.