Odluka o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članka 74. točke 14. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 29. prosinca 2011. godine donio je

O D L U K U
o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje davanje i način korištenja prijenosnog računala s pripadajućom opremom, odnosno programima (u nastavku teksta: prijenosno računalo) od strane vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnika odnosno Zamjenika gradonačelnika, pročelnika upravnih tijela Grada Korčule te službenika upravnih tijela Grada Korčule kojima Gradonačelnik posebno odobri korištenje prijenosnog računala (u nastavku teksta: korisnici).

Navedene osobe iz stavka 1. ovog članka će dobiti odnosno zadužiti prijenosno računalo u vlasništvu Grada Korčule (u nastavku teksta: Grad) za korištenje u svom radu.

Na prijenosnim računalima instalirani su licencirani softverski proizvodi na koje isključivo pravo korištenja ima Grad. Ti proizvodi su: MS Windows 7 Prof, MS Office Prof Plus, NOD32 Antivirus Business.

Na prijenosnim računalima također je omogućen pristup serverskoj aplikaciji eSjednica, na koju pravo korištenja ima Grad.

Uz davanje odnosno zaduženje s prijenosnim računalom, svaki korisnik će dobiti svoj korisnički račun za elektroničku poštu u domeni korcula.hr.

Članak 2.

Stupanjem na dužnost Gradonačelnika, odnosno Zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) istim će se dati, u pravilu u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost, na korištenje prijenosno računalo s kojim će se koristiti u svom radu dok im traje mandat.

Dužnosnik je obvezan nakon isteka mandata, bez obzira po kojem je osnovu mandat prestao, vratiti Gradu prijenosno računalo u roku od osam dana od dana prestanka mandata, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 3.

Stupanjem u službu, pročelniku, odnosno službeniku kojem se to posebno odobri odlukom Gradonačelnika, će se dati, u pravilu u roku od 30 dana od dana prijma u službu, na korištenje prijenosno računalo s kojim će se koristiti dok mu traje služba u upravnim tijelima Grada, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 4.

Troškove održavanja prijenosnog računala korisnika iz članak 2. i 3. ove Odluke snosi Grad.

U slučaju štete nastaloj nepravilnim korištenjem, namjerom ili grubom nepažnjom, troškove popravka, odnosno zamjene snosi korisnik.

Članak 5.

Vijećnik Gradskog vijeća dobiva u vlasništvo, u pravilu na početku mandata, prijenosno računalo, kojim će se koristiti u svom radu vijećnika (elektronička dostava poziva za sjednicu Gradskog vijeća i radnih tijela, dostava radnih materijala za sjednice, komunikacija, e-sjednice i dr.), o čemu će Grad izdati potrebnu ispravu.

Održavanje prijenosnog računala vijećnik snosi o svom trošku.

Članak 6.

Vijećnik koji je dobio prijenosno računalo sukladno ovoj Odluci ne ostvaruje pravo na novo prijenosno računalo ako je nakon isteka tekućeg mandata u kojem je dobio prijenosno računalo ponovno izabran za vijećnika u idućem uzastopnom mandatu, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 7.

Vijećnik kojem je istekao mandat dužan je u roku osam dana od prestanka mandata privremeno vratiti Gradu prijenosno računalo radi brisanja licenciranih programa i pristupa serverskim aplikacijama Grada iz članka 1. ove Odluke, na koje Grad ima pravo korištenja.

Članak 8.

Pročelnik, odnosno službenik je obvezan nakon prestanka službe (radnog odnosa) vratiti Gradu prijenosno računalo u roku od osam dana od dana prestanka službe, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 9.

Korisnik je dužan prijaviti sigurnosne incidente tajnici Gradonačelnika, a osobito prestanak rada ili usporenog rada informatičkog sustava, nemogućnost pristupa mrežnim resursima, gubitak ili kvar prijenosnog računala, gubitak ili neovlaštenu izmjenu podataka, pojavu računalnog virusa i druge nedostatke na prijenosnom računalu koji utječu na redovno i sigurno obavljanje poslova.

Tijekom provjere sigurnosnih incidenata, ovlaštena osoba Grada ima pravo pristupa svim podacima pohranjenim na računalima korisnika.

Članak 10.

Korisnik prijenosnog računala, pod čime se podrazumijeva dužnosnik, pročelnik upravnog tijela Grada odnosno službenik, obvezan je gubitak prijenosnog računala nadoknaditi iz vlastitih novčanih sredstava, ako ovom Odlukom u određenom slučaju  nije drukčije određeno.

Ukoliko dođe namjerom ili grubom nepažnjom korisnika do takvog oštećenja prijenosnog računala, da je isti neupotrebljiv, smatrat će se to gubitkom, i prema tom korisniku će se postupati sukladno stavku 1.  ovog članka.

U slučaju gubitka prijenosnog računala Grad će korisnika teretiti za (bruto) cijenu novog prijenosnog računala u iznosu koju Grad ima po ponudi odabranog dobavljača, i koje odgovara istim ili približno istim tehničkim karakteristikama onog koji je zadužen, umanjeno za neamortizirani dio zaduženog prijenosnog računala,  što će se izvršiti automatizmom, tj. obustavom od dužnosničke naknade, odnosno plaće dužnosnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno, odnosno od plaće pročelnika, odnosno službenika ukoliko ista bude dostatna, a ako ne, poduzet će se postupak za prisilnu naplatu, ukoliko sam korisnik dobrovoljno ne plati.

Korisnik prijenosnog računala nije obvezan naknaditi cijenu novog prijenosnog računala u smislu stavka 3. ovog članka:

a/ ako do gubitka dođe otuđenjem od strane druge osobe a korisnik je to otuđenje prijavio MUP-u i o tome Gradu priložio dokaz,
b/ ako je do gubitka došlo višom silom,
b/ ako je prijenosno računalo u cijelosti amortizirano.

Članak 11.

U slučaju oštećenja prijenosnog računala, isti se vraća tajnici Gradonačelnika, a Grad će u primjerenom roku osigurati novo prijenosno računalo, neovisno od činjenice da odnosni korisnik ima obvezu naknaditi vrijednost oštećenog prijenosnog računala sukladno članku 10. ove Odluke, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 12.

Kod svakog zaduženja prijenosnog računala, korisnik iz članka 10. ove Odluke obvezan je prije uručenja prijenosnog računala u posjed potpisati odgovarajući dokument (izjava o zaduženju) kojom potvrđuje da je primio određeno (vrsta i osnovne tehničke karakteristike) prijenosno računalo, u kojoj je navedena (bruto) cijena koju je Grad platio od dobavljača, i koja obvezno sadrži klauzulu o pravu Grada da u slučaju gubitka ili oštećenja može automatizmom naplatiti štetu obustavom od plaće odnosno dužnosničke naknade kao i obvezu korisnika da će u roku od osam dana od dana prestanka svog statusa dužnosnika odnosno zaposlenika, vratiti prijenosno računalo Gradu pod prijetnjom prava Grada da automatizmom naplati prijenosno računalo u smislu članka 10. ove Odluke.

Članak 13.

Gradonačelnik može posebnom odlukom odobriti zamjenu prijenosnog računala s drugim prijenosnim računalom zbog tehničke dotrajalosti, zbog uvođenja novih programa i iz drugih tehničkih razloga.

Članak 14.

Dužnosnik na kraju mandata, pročelnik upravnog tijela odnosno službenik mogu, nakon prestanka mandata, odnosno službe, otkupiti prijenosno računalo, ako je proteklo najmanje četiri godina od dana zaduženja s prijenosnim računalom, po nabavnoj cijeni, umanjenoj za propisanu stopu amortizacije.

Ako je prijenosno računalo u cijelosti knjigovodstveno amortizirano, onda se prijenosno računalo zadržava u trajno vlasništvo korisnika, o čemu će Grad korisniku dati odgovarajuću ispravu.

Članak 15.

Potrebne isprave u smislu ove Odluke odnosno potrebne odluke radi provedbe ove Odluke donijet će upravno tijelo Grada nadležno za opće poslove.

Članak 16.

Svu potrebnu evidenciju u svezi zaduženja te načina korištenja prijenosnih računala vodi tajnica Gradonačelnika.

Članak 17.

Nabavka prijenosnih računala tereti materijalna sredstva Gradske uprave i Gradskog vijeća, a osiguravaju se iz Proračuna Grada.

Članak 18.

Zaduženja s prijenosnim računalom za vijećnike Gradskog vijeća trenutnog saziva, kao i za pročelnika JUO i tajnika Grada Korčule izvršit će se u roku od 30 dana.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 030-03/11-01/05
URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 29. prosinca 2011.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.