Odluka o donošenju Plana zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu

Na temelju ĉlanka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), ĉlanka 19. stavka 1. podstavka 11. i ĉlanka 35. toĉke 2. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 109/07, 125/08 i 38/09) te ĉlanka 62. …

Na temelju ĉlanka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), ĉlanka 19. stavka 1. podstavka 11. i ĉlanka 35. toĉke 2. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 109/07, 125/08 i 38/09) te ĉlanka 62. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Korĉule („Službeni glasnik Grada Korĉule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu

Članak 1.

Donosi se, na temelju Procjene ugroženosti od požara za Grad Korčulu, Plan zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu kojeg je izradila ovlaštena tvrtka Protection d.o.o., iz Umaga, siječanj 2011.

Članak 2.

Plan zaštite od požara sačinjen je u dva primjerka i sadrži tekstualni i grafički dio.
Dokument iz stavka 1. ovog članka, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednik Gradskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.
Jedan izvornik čuva se u nadležnom upravnom tijelu Grada Korčule za protupožarnu zaštitu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 833-01/11-01/08
URBROJ: 2138/01-11-1
Korčula, 4. listopada 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.