Odluka o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/107 URBROJ: 2138/01-2-07-2 Korčula, 12. srpnja 2007. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/107

URBROJ: 2138/01-2-07-2

Korčula, 12. srpnja 2007.

Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06 i 2/07), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na 57. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2007. godine donijelo

O D L U K U

o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta

rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Članak 1.

Članak 1. Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06) mijenja se i glasi:

«Autotaksi stajališta u gradu Korčuli određuju se na sljedećim lokacijama:

1/ sedam stajališta na ulazu u ACI marinu, s lijeve strane (uz obalu) i tri stajališta na ulazu u ACI marinu, s desne strane, uz nogostup

2/ jedno stajalište kod hotela Liburna

3/ jedno stajalište kod hotela Bon Repos

4/ dva stajališta na trajektnom pristaništu na Dominču (u okviru lučkog područja).»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.