Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Korčule te imenuju njegovi članovi.

KLASA: 240-05/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 18. listopada 2022.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,  118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika, načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i 17/20) te članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21, gradonačelnica Grada Korčule dana 18. listopada 2022. godine donijela je

O D L U K U
o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Korčule

 Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Korčule (u daljnjem tekstu Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Grada Korčule sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 3.

Za članove Stožera imenuju se:

  1. ŽITOMIR LOZICA, vatrogasni zapovjednik DVD-a Korčula, načelnik Stožera
  2. PETRA FABIJANOVIĆ, pročelnica UO za opće poslove i mjesnu samoupravu, zamjenica načelnika Stožera
  3. MARIJANA MILAT, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa, član
  4. ANA MILIČIĆ, voditeljica Službe civilne zaštite Dubrovnik, član
  5. HRVOJE RADOVANOVIĆ, pomoćnik načelnika Policijske postaje Korčula, član
  6. TANJA BATISTIĆ, spasilac Hrvatske gorske službe-Stanica Orebić, član
  7. SEBASTIJAN FABRIS, ravnatelj Doma zdravlja Korčula, član
  8. JOŠKO RAĐA, zaposlenik KTD-a HOBER d.o.o., član
  9. ANELA MARTIĆ, voditeljica ZHM DNŽ-Ispostava Korčula, član.

Članak 4.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16), Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule, KLASA: 810-06/21-01/03, URBROJ: 2138/01-02-21-14, od 24. lipnja 2021., Rješenje o razrješenju načelnice Stožera civilne zaštite Grada Korčule, KLASA: 810-06/21-01/03, URBROJ: 2138/01-02-21-16, od 26. srpnja 2021., te Rješenje o imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Grada Korčule, KLASA: 810-06/21-01/03, URBROJ: 2138/01-02-21-17, od 23. srpnja 2021.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluka je dostupna na poveznici.