Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (nerazvrstana cesta Strećica)

KLASA: 940-02/20-01/06
URBROJ: 2117-9-06/13-24-5
Korčula, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 3/18 i 3/21, te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj 6. ožujka 2024. godine, donijelo

O D L U K U
o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
(nerazvrstana cesta Strećica)

Članak 1.

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake:
– č.br. 149/18 k.o. Korčula

Članak 2.

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi je nerazvrstana cesta Strećici, a ista nije evidentirana u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa svojim stvarnim stanjem.

Primjenom članka 132. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture od . godine izrađenog od tvrtke Geotag d.o.o. iz Zaboka, Stjepana Radića 1, evidentirati će se stvarno stanje komunalne infrastrukture, iz članka 1. ove Odluke, odnosno nekretnine iz članka 1. ove Odluke koje nose oznaku: novo stanje upisati će se kao zk.č. broj 149/142 k.o. Korčula s načinom uporabe nerazvrstana cesta Strećica i sve na ime Javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, OIB: 92770362982.

Članak 3.

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Korčula, Odjel za katastar nekretnina Korčula i Općinski sud u Dubrovniku Stalna služba u Korčuli, Zemljišno-knjižni odjel Korčula.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Odluku možete preuzeti na poveznici.