Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji_2012

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 9. studenog 2012. godine donio je

O D L U K U
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u
radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Korčule.

Članak 2.

Visina naknade u smislu članak 1. ove Odluke po satu rada istovjetna je prosječnoj naknadi koju po satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje pripadnik (profesionalni vatrogasac) DVD-a Korčula u posljednja tri mjeseca tekuće godine.

Visina naknade utvrđena u smislu prethodnog stavka predstavlja neto iznos.

Članak 3.

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu pod uvjetom:

  • da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Korčula,
  • da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe,
  • da priloži uvjerenje nadležne školske, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, odnosno redovnom studiranju, ukoliko se radi o učeniku, odnosno studentu.

Članak 4.

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz Proračuna Grada Korčule na teret sredstava planiranih za financiranje vatrogastva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 214-01/12-01/03
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 9. studenog 2012.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.