Oznaka: Akti Gradonačelnika

Zaključak o naplati potraživanja

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 22. i  članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku …

Odluka o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, dužnosnicima Grada Korčule te službenicima upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članka 74. točke 14. te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 29. prosinca 2011. godine donio je O D L U K U o davanju i korištenju prijenosnog računala vijećnicima Gradskog vijeća, …